skip to Main Content
Menu
Mẫu Số 03-DS – Biên Bản Lấy Lời Khai Của Người Làm Chứng

Mẫu số 03-DS – Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

Công ty Luật Việt Hưng giới thiệu và cung cấp Mẫu số 03-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). TÒA ÁN NHÂN DÂN ..........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BIÊN…

Back To Top