skip to Main Content
Menu
Mẫu Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu, Chứng Cứ Năm Mới Nhất

Mẫu biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ năm mới nhất

Mẫu số 01-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ Hồi …..giờ….phút, ngày....... tháng........ năm.................................................................... Tại:....................................................................................................................................... Người giao…

Luật Sư Tư Vấn Khởi Kiện Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại

Luật sư tư vấn khởi kiện tranh chấp kinh doanh thương mại

NHỮNG TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN(Điều 29 Bộ Luật tố tụng dân sự) Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm: a) Mua bán hàng hoá; b)…

Luật Sư Tư Vấn Khởi Kiện Tranh Chấp Lao động

Luật sư tư vấn khởi kiện tranh chấp lao động

NHỮNG TRANH CHẤP LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN(Điều 31 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011) Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan quản…

Tư Vấn Khởi Kiện Tranh Chấp Về Hôn Nhân Gia đình

Tư vấn khởi kiện tranh chấp về hôn nhân gia đình

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (vụ án hôn nhân và gia đình): Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp…

Hướng Dẫn Khởi Kiện Vụ án Hành Chính

Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính

I. NHỮNG KHIẾU KIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 28 Luật tố tụng hành chính): 1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hànhvihànhchính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danhmục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơquan, tổ chức + Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặcngười có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạtđộng quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Quyết định hành chính thuộc đối…

Luật Sư Tư Vấn Thủ Tục Khởi Kiện Dân Sự

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện dân sự

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ  I. NHỮNG TRANH CHẤP DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN(Điều 25 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011) Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản. Tranh chấp về hợp đồng…

Back To Top